โครงร่าง หน้าที่ กลไกการทำงาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆ ของมนุษย์ การทำงาน

ของระบบระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจ

ไหลเวียนเลือด ระบบปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง