สร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาหลักการ รูปแบบ กระบวนการ แนวคิด การสื่อความหมาย ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดและสื่อความหมายให้เกิดคุณค่าทางความงามด้านศิลปะ ในภาพถ่าย