ศึกษากระบวนการออกแบบกราฟิกบนหนังสือโดยอาศัยทฤษฏีทางการออกแบบ ควบคู่กับ การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการกําหนดขนาด จัดหน้า ออกแบบรูปเล่ม สามารถสร้างสรรค์ ผลงานให้เหมาะสมกับประเภทของหนังสือและการนําไปใช้ประโยชน