เรียนรู้หลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพระบบฟิล์มและระบบดิจิทัล การเลือกชนิด ของกล้องให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบ ตลอดจนการศึกษาปัจจัยในกระบวนการถ่ายภาพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับเวลา และการใช้งานในโอกาสต่าง ๆ และสามารถควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายได้