ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทฤษฏีการบริหาร กระบวนการบริหาร วิวัฒนาการของการบริหารการศึกษา หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาตัวบ่งชี้  การตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  การนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง