ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บนระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ และจากฐานข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการศึกษา ค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง จริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา