กระบวนการคิดและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ การรู้เท่าทันสื่อ

ปัญหาแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคม ด้วยกรอบแนวคิด มุมมอง

และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร