ประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียง

วางแผนการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเฉพาะกลุ่ม

กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในขั้นเตรียมการผลิต ขั้นการผลิต

และขั้นหลังการผลิต การผลิตรายการวิทยุออนไลน์

การฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง กฎหมายและจริยธรรมในการผลิตรายการ