ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้น  ความเป็นมาของการจัดผังบริเวณ  ศึกษาการวางผังบริเวณ  ศึกษางานภูมิสถาปัตยกรรม  มาตรฐานของพื้นที่ใช้สอย ประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการวางผังบริเวณ เช่น  ถนน  ที่จอดรถ  การออกแบบวางผังอาคาร การจัดกลุ่มประเภทอาคาร เช่น การจัดบริเวณบ้านจัดสรร สถานศึกษา  อาคาร  การจัดกลุ่มประเภทอาคารสาธารณะ  โรงงานอุตสาหกรรม การจัดพื้นที่วางระหว่างอาคารพื้นที่ต่าง ๆ เกิดประโยชน์และเกิดมุมมองที่ดี  และมีทัศนียภาพที่งดงามในงานสถาปัตยกรรม