คำอธิบายรายวิชา

คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันฟุตบอล บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล