ศึกษาความเป็นมาของวิชาการสัมมนา ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการสัมมนาตั้งแต่เริ่มขั้นตอนเตรียมการ ขั้นดำเนินการประชุม ขั้นหลังการประชุมสัมมนา นอกจากนั้นเข้าใจถึงบทบาทหน้าและจรรยาบรรณของผู้เกี่ยวข้องกับการสัมมนา อีกทั้งจัดสถานที่และอุปกรณ์การสัมมนาและจัดเอกสารเกี่ยวกับการสัมมนา