จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจแบบครบวงจร  การบริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  นำแผนไปปฏิบัติ  การติดตามผลการปรับปรุงงาน