ศึกษาความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การกำหนดอัตราค่าจ้างและการจ้างงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างตลาดและประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน เช่น การผูกขาด การเจรจาต่อรองค่าจ้าง การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน ภาวะเงินเฟ้อกับการว่างงาน ตลาดแรงงานและการกระจายรายได้ สหภาพแรงงาน พร้อมทั้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของประเทศไทย