แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่สำคัญรวมทั้งการประยุกต์ทฤษฏีต่างๆ ดังกล่าว ไปใช้วิเคราะห์ในหลายๆ บริบททั้งระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อตลาดเงินและตลาดสินค้าระหว่างประเทศ นโยบายภาครัฐ และการปรับตัวเพื่อให้เป็นสากลของธุรกิจ นอกจากนี้ยังประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจโลก ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ