ความสำคัญ ประโยชน์ของสัตว์น้ำและการประมงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์ ปัจจัยที่ผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ สภาวะการประมงของประเทศไทยและต่างประเทศ การขนส่งสัตว์น้ำ นโยบายและการพัฒนาการประมง การสงวนรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และพระราชบัญญัติการประมง