การศึกษาเอกเทศสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ