ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิค วิธีการและกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่องานวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน แนวทางการวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาคปฏิบัติการวิจัย เขียนโครงการวิจัย ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง ตามขอบข่ายของการสื่อสารมวลชน อาทิ ด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การผลิตรายการ การถ่ายภาพ การใช้ระบบดิจิทัลในการสื่อสาร