ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย   และประเภทของการวางแผนการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผนประชาสัมพันธ์ เช่น การกำหนดงบประมาณ การกำหนดอัตรากำลัง การติดตามและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ