กลวิธีต่างๆที่ใช้ในการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ  วิเคราะห์โครงสร้าง วิธีการนำเสนอข้อมูลและภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ   ฝึกแสดงความคิดเห็นต่องานที่อ่านในรูปของการอภิปรายหรือข้อเขียน  รวมทั้งฝึกการสรุป  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอ่านและรวบรวมเขียนเป็นรายงานได้

Strategies used in reading academic texts; analysis of the structure of ways to present information and the language of academic texts; practice in giving opinions about the texts through oral discussion or writing, including practice in analyzing and synthesizing information in the form of a report.