ศึกษาโครงการวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ นำมาสร้างเป็นโครงงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง