ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริดไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ การจำแนกสารประกอบอินทรีย์และเรียกชื่อ ไฮโดรคาร์บอนอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แฮไลด์อินทรีย์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน