ศึกษาความหมายของการจัดการ ขอบข่ายของงานด้านพลศึกษาในโรงเรียน ประเภทของกิจกรรมทางพลศึกษา การดำเนินงาน ความสำคัญของบุคคล อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ อิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน