เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทเบ็ดเสร็จทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และห้างหุ้นส่วนสามัญ บทวิเคราะห์ศัพท์ ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด หุ้นและผู้ถือหุ้น วิธีจัดการบริษัทจำกัด การสอบบัญชี และอื่นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22