การออกแบบการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล สร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้แสดงในงานนิทรรศการ ออกแบบเพื่อกำหนดแผนผังการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน การติดตั้งผลงานที่นำมาจัดแสดง ปฏิบัติการจัดนิทรรศการ การตกแต่งบริเวณสถานที่ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำมาใช้ในการจัดตั้งให้สัมพันธ์กับบริเวณสถานที่ให้สวยงามเหมาะสมกับการใช้งาน พิธีเปิดงานนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน ประเมินผลเพื่อสรุปผลการจัดงาน