คำอธิบายรายวิชา การสร้างสรรค์เกมดิจิทัล รหัส  2023411 

                                                         ภาคเรียนที่ 1/ 2563

               ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาเกมส์ ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการดำเนินการกับตัวแปร การสร้างเงื่อนไขในการควบคุมทิศทางของเกมส์ การสร้างเงื่อนไขในการควบคุมการวนซ้ำของเกมส์ การรับข้อมูลข้อมูลนำเข้าจากผู้เล่น