คำอธิบายรายวิชา กฏหมายและจรรยาบรรณของนักออกแบบ รหัส 2023301

                                                              ภาคเรียนที่ 1/2563

                   ศึกษาความหมายและทำความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น คุณธรรม จริยธรรม ลิขสิทธิ์            การจดสิทธิบัตรต่างๆ จรรยาบรรณของนักออกแบบ จรรยาบรรณวิชาชีพ และพรบ.คอมพิวเตอร์ปี พ.ศ. 2550 - จนถึงปัจจุบัน และสามารถนำความรู้มาประยุกต์สร้างองค์ประกอบให้เกิดความงามอย่างเหมาะสม