คำอธิบายรายวิชา การออกแบบพสณิชยศิลป์ รหัสวิชา 2022303


                  ศึกษาแนวคิด กระบวนการออกแบบงานศิลปะในรูปแบบลักษณะต่างๆ ทฤษฎีในการจัดการ            การวางแผนสำหรับธุรกิจการออกแบบ การออกแบบผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค        การสร้างสรรค์งานศิลปะและออกแบบเพื่อรองรับตลาดเชิงพาณิชย์ กลยุทธ์การนำเสนอหรือโฆษณาที่มีแรงจูงใจต่อผู้บริโภค การเสนอโครงการรายบุคคลและกลุ่มในและลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนอผลงาน การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานธุรกิจและมีการศึกษานอกสถานที่