ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดสัมมนา วิธีการจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยนำหลักความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประเด็นที่สนใจ วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนำมาเรียบเรียงเป็นบทความหรือเอกสารประกอบการสัมมนา จัดสัมมนาเพื่อนำเสนออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์