ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับแผนกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การวางแผนทดแทนทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหารและการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติและนานาชาติ ปัญหาความขัดแย้งในองค์การและแนวทางแก้ไข