ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่นการให้ข้อมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อ การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

         A study and development of listening, speaking, reading and writing English for communication in different situations, including greetings, partings, introducing oneself and others, giving information and suggestions, conversations, expressing feelings, reading and writing advertisements, notices and labels of products, using dictionaries, form filling, and different types of writing for daily communication