บริบททั่วไปของประเทศไทย ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง พรมแดน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจเบื้องต้น และให้มีการฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม