ศึกษาที่มาและหลักเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจำแนกบุคคลและนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร์ การได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย อำนาจหน้าที่และอำนาจศาล อำนาจเด็จขาดของรัฐในคดีอาญา การร่วมมือระหว่างประเทศปราบอาชญากรรม การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผลของคำพิพากษาทางอาญาทางต่างประเทศ