1092103   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา          2(1-2-3)

                Computer Application on Physical Education                                            

                               ความหมาย  ขอบข่าย ประเภท องค์ประกอบ ของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพลศึกษา การเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ประเภทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  ความหมายของอินเตอร์เน็ต  การทำงานของอินเตอร์เน็ต  การเตรียมอุปกรณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์