การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย   การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแบบ  การถดถอยแบบไม่เชิงเส้น  การเลือกตัวแบบการถดถอย  วิชานี้เน้นถึงการประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ