กลไกการทำงาน การตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ เช่น ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหัวใจไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบพลังงาน ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกันและการใช้พลังงานของร่างกาย นำมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายและกีฬา