นักศึกษาจัดทำโครงการวิจัย  พัฒนา  เพื่อทดลองนำไปปฏิบัติ  และนำเสนอผลการทดลองปฏิบัติงานตามโครงการในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  และร่วมกันแสวงหาแนวพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ