คำอธิบายรายวิชา

สถิติเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลาและเลขดัชนี การอ่านและแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ