คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัด     การแข่งขันเทนนิส บทบาท หน้าที่ของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอน        ผู้ตัดสิน และเทคนิคการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส