ความน่าจะเป็น การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก้ปัญหา