แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการศึกษาการบริหารราชการ แรงจูงใจและพฤติกรรมของข๎าราชการและนักการเมือง ความขัดแย๎งระหวำงแรงจูงใจกับโครงสร๎างของระบบราชการ รวมถึงผลกระทบทางต๎นทุนของระบบราชการและสังคมโดยสํวนรวม การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐและการปฏิรูประบบราชการ วิเคราะห์ประสบการณ์ในการปฏิรูประบบราชการทั้งของไทยและตำงประเทศ