รัฐธรรมนูญและกฎหมายวำด๎วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหวำงรัฐธรรมนูญกับเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง หลักการปกครอง ในรัฐธรรมนูญของไทย หลักการสาคัญของกฎหมายวำด๎วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แนวคิด โครงสร๎างและอานาจหน๎าที่ของศาลปกครอง หลักการในการพิจารณาคดีปกครองตั้งแตํขั้นเริ่มคดี การแสวงหาข๎อเท็จจริงการนั่งพิจารณาคดี การพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตามคาพิพากษาสาหรับนักเศรษฐศาสตร์