ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา การวางแผน และการวิเคราะห์แผนงานและโครงการ การจัดทาโครงการ เทคนิคการวางแผน การบริหารและควบคุมโครงการ การวิเคราะห์คำใช๎จำยของโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะห์โครงการโดยใช๎หลักต๎นทุนและผลตอบแทน การวิเคราะห์โครงการโดยใช๎หลักต๎นทุนและประสิทธิผล และการวิเคราะห์โครงการทางด๎านธุรกิจ