4113301                   เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง                                                            3(3-0-6)

                                  Sampling  Technique 

                                   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร์           

ประโยชน์ทางงานสำรวจ   ขั้นตอนการสำรวจ  ความคลาดเคลื่อนของการสำรวจ การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น  การสุ่มอย่างง่าย  การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  การสุ่มแบบมีระบบ  การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  ตัวประมาณค่าอัตราส่วน  ตัวประมาณค่าถดถอย