มาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐประชาสังคมและ

ประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาท

ประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหวำงรัฐและประชาสังคม

ในบริบทประชาธิปไตยไทย รวมถึงความมั่นคงศึกษา และระบบเศรษฐกิจ