ปริภูมิความน่าจะเป็น  ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข  เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน  ตัวแปรสุ่ม  การแปลงตัวแปร  การแจกแจงหนึ่งตัวแปรและมากกว่าหนึ่งตัวแปร  ค่าคาดหมายแบบมีเงื่อนไขและแบบไม่มีเงื่อนไข  ความแปรปรวนร่วม  และอสมการเชบบีเชฟ