จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด๎านการเรียนรู๎ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการวางแผนอยำงเป็นระบบ นาแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน