แนวคิดและทฤษฏีด๎านเศรษฐศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์ การกาหนด

นโยบายเพื่อบริหารจัดการภายในองค์การของรัฐ แนวคิดด๎านข๎อได๎เปรียบทาง

การเมือง มูลคำเพิ่มทางเศรษฐกิจภายหลังจากใช๎นโยบายด๎านเศรษฐศาสตร์ แนวคิด

ด๎านการพัฒนาเมืองและชนบท แนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตย