ศึกษาความหมาย ประเภทของสถาปัตยกรรม ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม   หลักการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมต่อไป