ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ  การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล  การแจกแจงความถี่  ค่าสัดส่วนและค่าร้อยละ การวัดตำแหน่งที่  การวัดค่ากลาง  การวัดการกระจาย ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและชนิดต่อเนื่อง การแจกแจงตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรเดียวและสองประชากร  การวิเคราะห์ของมูลที่อยู่ในรูปความถี่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การอ่านและแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จทางสถิติ