ความรู้พื้นฐานทางการทำเหมืองข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลและการจัดการข้อมูล เทคนิคต่างๆ ในการทำเหมืองข้อมูล กฎความสัมพันธ์ การจำแนกกลุ่ม การจัดกลุ่ม การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปและการแปลผลที่ได้รับ